Tin Tức

[Thiên Hỏa] Tổng Hợp Tính Năng

THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
11h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
12h00  Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
 Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
 Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
 Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
 Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
 Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
 Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
13h00 Tống Kim  Tống Kim  Tống Kim  Tống Kim  Tống Kim  Tống Kim  Tống Kim
14h00 Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ
16h00 Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ
18h00 Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu
19h30 Boss Đại
(ĐTST)
Boss Đại
(ĐTST)
Boss Đại
(ĐTST)
Boss Đại
(ĐTST)
Tứ Linh
(Ngũ Hành Trận)
20h00 Hạt Huy Hoàng
(ĐTST)
 Hạt Huy Hoàng
(ĐTST)
 Hạt Huy Hoàng
(ĐTST)
Công Thành Chiến Hải Tặc Tranh Đoạt
(PLĐ)
 Hạt Huy Hoàng
(Ngũ Hành Trận)
20h25 Boss Duy Ngã
(Bờ Bắc PLĐ)
20h30 Trống Khải Hoàn
(Ngũ Hành Trận)
21h00 Thiên Tử Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
22h00 Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến
22h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
23h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
24h00 Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
Phong Lăng Độ
(Đặc Biệt)
Đầu mỗi giờ Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải

Tất cả khung giờ

Thần Tài Biện Kinh Thần Tài Biện Kinh Thần Tài Biện Kinh Thần Tài Biện Kinh Thần Tài Biện Kinh Thần Tài Biện Kinh Thần Tài Biện Kinh
Nhiệm Vụ Dã Tẩu Nhiệm Vụ Dã Tẩu Nhiệm Vụ Dã Tẩu Nhiệm Vụ Dã Tẩu Nhiệm Vụ Dã Tẩu Nhiệm Vụ Dã Tẩu Nhiệm Vụ Dã Tẩu
Võ Lâm
Minh Chủ
Võ Lâm
Minh Chủ
Võ Lâm
Minh Chủ
Võ Lâm
Minh Chủ
Võ Lâm
Minh Chủ
Võ Lâm
Minh Chủ
Võ Lâm
Minh Chủ
Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá

Tổng hợp tính năng:
Boss Tiểu Hoàng Kim
Chiến Trường Tống Kim
Phong Lăng Độ
Boss Duy Ngã Độc Tôn
Liên Đấu
Boss Đại Hoàng Kim
Hạt Huy Hoàng
Trống Khải Hoàn
– Tứ Linh Quy Tụ

Công Thành Chiến – Thiên Tử Quốc Chiến
Vượt Ải
– Loạn Chiến Giang Hồ
Thần Tài Biện Kinh
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
– Nhiệm Vụ Võ Lâm Minh Chủ
Câu Cá

Top